Home Stravování Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny
součást provozního řádu školy
Vypracovala: Ing.Jana Pernicová
Schválila:  ředitelka školy
Pedagogická rada projednala  dne: 4.9.2006
Účinnost :  5.9.2006

Provozní řád školní jídelny:

 • Provozní řád vyplývá ze zákona č.561/2004Sb. § 119 a 122, vyhlášky ministerstva školství č.48/1993 Sb. o školním stravování, z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č.107/2001, č.108/2001Sb. a zákona č.258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a stravovacích službách.
 • Na základní škole je v provozu školní jídelna s výdejnou , zařazená do sítě škol a definovaná ve zřizovací listině ze dne 14.12.2005
 • Obědy se na základní školu dováží ze Školní internátní  jídelny Dr.M.Horákové 14, s tím, že současně  se tam   obědy se přihlašují a odhlašují .
 • Při prvním přihlašování si dítě musí zakoupit kartu ( čip) za 105,-Kč - při odhlášení je částka vratná). Obědy se platí v hotovosti  opět pouze na v jídelně na ulici M. Horákové. Doba placení obědů je s předstihem 3 dnů vyvěšena i v naší základní škole.
 • Při nezaplacení obědů dítě nemá nárok na oběd i přesto, že vlastní el.čip či kartu.
 • V případě ztráty se musí čip zakoupit nový za celou částku. Jídlo je vydáváno na takzvané čipy, nebo el.karty, možnost přihlášení, odhlášení, případě výběru jídla je možno každý den od 11.30 – 13.40hod. v budově školy ( chodba před kuchyní)
 • Jídlo do jídlonosičů je rodičům nemocných dětí vydáváno pouze v době od 11.40 - 12.30hod. z provozních důvodů. Rodičům nemocných žáků  se vydává jídlo do jídlonosičů pouze první den za dotovanou cenu. Každý další den je  cena oběda za celkové náklady na oběd . Nemocné děti nesmí jídelnu navštěvovat.
 • Jídlo do jídlonosičů se nesmí vydávat ve školní jídelně, ale mimo - v bočních prostorách kuchyně. S jídlonosiči nevstupovat do prostoru jídelny !
 • Jídlo do jídlonosičů zaměstnancům školy se smí vydávat  pouze ve výjimečných případech.
 • Cizí strávníci mohou odebírat jídlo v budově školy pouze se souhlasem ředitelky školy .
 • Ve výjimečných případech, kdy o tom rozhodně ředitelství školy, je jídlo vydáváno ve školní jídelně na ulici M.Horákové.
 • Zapomene-li výjimečně strávník čip, je třeba toto nahlásit kuchařce, která si provede zpětnou kontrolu
 • Jídelníček je vyvěšen  u  školní jídelny  na období  14 dnů předem.
 • Školní jídelna v budově školy je v provozu v pracovní dny od 11.40 do 14.00 hod.
 • Odložení tašek  v regálu před školní jídelnou, svrchního oblečení ve výjimečných případech na věšáku ve školní jídelně ( běžně si žáci musí nechávat svrchní ošacení zamčené v šatních skříňkách.
 • Vyučující  poslední hodiny odvádí žáky ke školní jídelně, kde si žáci odloží aktovek  do regálů u škol a upozorní je na slušné chování. V jídelně je předá učiteli, který má v jídelně dozor. Ostatní žáky odvede do šatny.
 • Žáci se postaví v jídelně ukázněně do řady a postupně si berou tácky, s kterými slušně zachází, a čekají na vydání jídla. Poškodí -li tác, musí ho v plné výši uhradit.
 • Po celou dobu v jídelně zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Před vlastním jídlem dbají na osobní hygienu.
 • Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti , které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 • Jídlo a nápoje zásadně konzumují u  stolu vsedě. Jídlo  by mělo  být upraveno tak ,  aby  znemožňovalo odnášení z jídelny - jogurty, tvarohové krémy , pudinky apod. Moučníky a ovoce si neodnáší  žáci  do šaten nebo jiných prostor školy.
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání.

Povinnosti pedagogického dozoru:

 • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní  zaměstnanci školy/ viz příloha/. pedagogický dozor vyplývá z pracovního řádu č.j.14 269/2001 - 26 § MŠMT ČR čj. 14 269/2001-26, pracovní řád pro zaměstnance škol, čl. 14 odst. 2 § Metodický pokyn čj.29 159/2001, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, čl..9
 • Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů.
 • Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
 • Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
 • Sleduje reakce dětí na množství a kvalitu  jídla ( teplotu,chuť,vzhled,množství soli a koření,..),v případě pochybností může požádat pracovníky stravovacího zařízení o degustační porci a připomínky zapsat do provozní knihy, která je pro tyto případy na stravovacím zařízení vedena.Velikost porcí lze zjistit převážením, každou součást jídla zvlášť( maso, přílohy,..) a výsledek opět napsat do provozní knihy.
 • Sleduje dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – prac.pláště, jejich čistota, rukavice, apod….
 • Zamezuje vstupu rodičů žáků do jídelny.Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá před zahájením provozní doby a to vedlejším vchodem, nikoliv přes školní jídelnu.
 • Sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců
 • Regulují osvětlení a větrání .
 • Sleduje odevzdávání nádobí strávníky .
 • Upozorňuje na zasunování židlí při odchodu žáků .
 • Pomáhá případně malým dětem a prochází mezi stoly.        
 • Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.
 • Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.        

Tímto se ruší platnost provozního řádu ze dne 8.12.2003.  

Provozní řád nabývá účinnosti  dnem 5.9.2006.

V e Svitavách  ...dne 28.8..2006                
    

Vlasta Sedláková,  vedoucí Internátní jídelny M.Horákové 14 Svitavy
Ing. Jana Pernicová, ředitelka školy

Aktualizováno (Pátek, 23 Říjen 2009 10:31)