Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Projekty R – komplex

R – komplex

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004177

Cílem projektu je vytvoření odborných učeben zaměřených na rozvoj přírodních věd, technických a řemeslných oborů, digitální technologie a komunikaci v cizím jazyce pro žáky ZŠ za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.


Projekt řeší prostorovou nedostatečnost budovy školy tím, že budou vybodovány 2 chybějící odborné učebny pro přírodovědné a polytechnické předměty (fyzika, přírodověda, botanika, zoologie, biologie člověka, geologie a ekologická výchova, chemie, zeměpis, pracovní výchova), 1 učebna pro cizí jazyky, 1 prostorná odborná učebna pro výuku IT. Dále budou v rámci projektu vybudovány prostory pro práci s dětmi integrovanými do běžného vzdělávacího proudu (zázemí pro školní poradenské pracoviště a intervenční místnosti pro potřebu individuální práci žáka s asistentem, popř. s učitelem v krizových situacích během výuky). Pro všechny tyto nové výukové prostory rovněž vzniknou skladovací místnosti pro pomůcky a potřeby k výuce a také přípravné místnosti pro učitele výše uvedených předmětů (například pro přípravu chemických pokusů, fyzikálních měření a pokusů, pro přípravu na výuku pracovní výchovy). Rovněž vzniknou kabinety pro vyučující výše uvedených předmětů.

Výstupem projektu je rovněž zajištění bezbariérovosti v celé budově prostřednictvím nového výtahu. Nově budou zbudovány bezbariérové toalety a také vstupní hala, která zajistí bezbariérový a krytý přístup do budovy školy.

Projekt „R – komplex“ je navázán na Specifický cíl 2.4 IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Cílem SC 2.4 je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností definovaných v Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (2006/962/ES) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu.

Termín dokončení realizace projektu: 31. 8. 2021

Napsali jsme:

R - komplex aneb Riegrovka rok 2020

R – komplex aneb Riegrovka 2021

Projekt zahájen!

Aktualizováno (Středa, 10 Červen 2020 06:51)